روزنگار چهارمين نكوداشت هفته علوم و فناوري چاپ

به همت انجمن علمی دانشجویی گرافیک برگزار میگردد

12 شهریور 1397 - 13:43

نمایشگاه پوستر دانشجویی حقوق کودکان

بازتاب نمایشگاه پوستر دانشجویان رشته ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ با عنوان "حقوق کودکان" در نشریات

06 مرداد 1397 - 15:02

کنفرانس ها

سیناپرس