تمرین تیم بسکتبال دانشگاه علم و فرهنگ برای مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان کشور برگزار شد.

تمرین تیم بسکتبال دانشگاه علم و فرهنگ برای مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان کشور برگزار شد.

29 آبان 1396 - 07:41

انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نمود:

انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نمود:

29 آبان 1396 - 07:40

کنفرانس ها

سیناپرس