اعضای شورا

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ بعنوان رئیس شورا

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان دبیر شورا

معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ بعنوان نائب رئیس شورا

معاون آموزشی یا دانشجویی دانشگاه سوره

معاون آموزشی یا دانشجویی موسسه صدرا

معاون آموزشی یا دانشجویی موسسه ارشاد دماوند