تماس با ما

نشانی:

بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان هما، دانشگاه علم و فرهنگ، ساختمان فرهنگ، طبقه 5 ، صندوق رفاه دانشجویان (آقای حبیبی)

 تلفن:

44252050 و 5-44238171 داخلی 368