خلاصه اختیارات شورا

این شورا مسئول رسیدگی به موارد خاص دانشجویان و ارائه راه حل منطقی برای پرونده هایی است که به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر و همه جانبه نیاز دارند. لذا مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و یا در شرف محرومیت از تحصیل موسسات به دلایل آموزشی را به صورت موردی و خاص بررسی نموده و در چهارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رای خود را صادر می نماید:

الف) دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته:

الف-1: اجازه ادامه تحصیل

الف-2: موافقت با افزایش سنوات

الف-3: موافقت با بازگشت به تحصیل

الف-4: موافقت با مرخصی بدون احتساب درسنوات تحصیلی (حداکثر نصف سنوات مجاز)

الف-5: موافقت با تغییر رشته در یک گروه آموزشی

الف-6: موافقت با تغییر رشته از یک گروه آموزشی به گروه آموزشی دیگر

الف-7: اجازه انتقال موقت و دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر

ب) دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ب-1: موافقت با افزایش سنوات

ب-2: موافقت با بازگشت به تحصیل

ب-3: موافقت با مرخصی بدون احتساب درسنوات تحصیلی (حداکثر نصف سنوات مجاز)

ب-4: اجازه انتقال موقت و دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر