اعضای شورا

رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر شورا

معاون آموزشی دانشگاه

سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ