بیمه دانشجویی

ارائه خدمت در قالب بیمه حوادث دانشجویی

اين بيمه نامه فقط شامل حوادث بوده و درمان بيماري ها را شامل نمي گردد.

تعريف حادثه : واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز گرديده و منجر به جرح ،نقص عضو دائم ، ازکارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.

تعهدات شرکت بيمه در قبال حوادث تحت پوشش بيمه نامه در مدت اعتبار:

الف) جبران هزينه پزشکي ناشي از حادثه تا سقف حداکثر 60/000/000 ریال

ب ) پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئي و کلي) ناشي از حادثه حداکثر 300/000/000 ریال

ج) پرداخت غرامت فوت ناشي از حادثه حداکثر  300/000/000 ریال

* مدارک مورد نياز براي دريافت خسارت يا غرامت:

الف ) در صورت فوت ناشی از حادثه:

- اصل یا رونوشت تأیید شده گواهی وفات صادره از ادارات ثبت احوال

- اصل یا رونوشت گواهی فوت صادره از سوی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت

- گزارش مشروح حادثه منجر به فوت که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است.

- اصل یا رونوشت تأیید شده شناسنامه باطل شده و کارت ملی بیمه شده

ب) درصورت نقص عضو (کلی یا جزئی) ناشی از حادثه :

- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

- نامه کتبی اعلام خسار ت توسط بیمه گذار

ج) در صورت ارائه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه :

- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

- اصل مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه از شروع تا خاتمه درمان بخصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده

جهت اکسب اطلاع بیشتر با شماره 44297590 تماس حاصل نمایید.