معرفی

شورای فرهنگی دانشگاه عالیترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل فرهنگی دانشگاه می باشد. دبیرخانه این شورا در گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده و آماده دریافت هر گونه طرح و پیشنهاد جهت ارتقاء سطح فرهنگی دانشگاه می باشد. جلسات این شورا بصورت ماهانه برگزار میگردد.