تور مجازی دانشگاه

در این تور کاربردی، قسمت های مختلف دانشگاه خدمت ورودی های جدید که موفق به آموزش حضوری نشده اند میپردازیم.