اداره رفاه و خدمات دانشجويی

از ادارات امور دانشجویی بوده و مانند پلی میان دانشگاه و صندوق رفاه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می‏باشد. دانشجویان بر اساس مقررات صندوق مذکور از تسهیلات مربوط بهره مند می‏گردند. فعالیتهای این اداره در دو فاز انجام می‏شود.

1 پرداخت تسهیلات:

شامل اطلاع رسانی و ارائه راهنمایی به دانشجویان، دریافت و بررسی درخواستهای رسیده، تشکیل پرونده، گرفتن تأییدیه اختصاص اعتبار به متقاضیان از وزارت عتف، تهیه لیست قطعی وام و صدور چک و ارائه به امور مالی برای ثبت در پرداختی دانشجو در سیستم گلستان و ...

2 تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی و ... :

شامل بررسی سوابق دانشجویان در سامانه های صندوق رفاه و تأیید تسویه حساب دانشجویان بدون وام  و در مورد دانشجویان دارای وام نیز تأیید تسویه حساب پس از انجام قسط بندی و یا تسویه کامل وام و ...