مجموعه کاردان

امروزه دانشگاه ها تنها محل کسب علم و دانش نمیباشند بلکه میتوان با فعالیت در بخش های مختلف دانشگاه نظیر معاونت دانشجویی فرهنگی از طریق انجمن ها و کانون ها تجربیات موفقی کسب کنید که منجر به ایجاد کسب و کار خودتان شود
در این مجموعه به معرفی تعدادی از دانشجویانی که در طی تحصیل خود موفق به کسب کار خود شدند.
اگر شما هم دانشجوی علم و فرهنگی میشناسین که کسب و کار موفق داره خوشحال میشیم بهمون معرفی کنین.

1. شرکت مصب

2. یونی بوک

3. الیما گل