شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات غیر انتقاعی استان تهران

این شورا به نیابت از طرف شورای بررسی موارد خاص مرکزی سازمان امور دانشجویان تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که از مصادیق موارد خاص تشخیص داده می شوند، رسیدگی و رای نهایی را صادر نماید.