انجمن های علمی - دانشجويی

انجمن های علمی - دانشجويی

دانشگاه ها به عنوان نهاد اصلی آموزشی در كشور، وظیفه گسترش و سازماندهی دانش نیروی انسانی را از طریق ایجاد انجمن های علمی- دانشجویی به عهده دارند. به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های كشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری انجمن‏های علمی- دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ مطابق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شكل گرفت به طوری كه هم اكنون حدود 1000نفرازدانشجویان دانشگاه دراین انجمن ها فعالیت دارند.

انجمن های علمی- دانشجویی به عنوان حلقه اتصال بین استاد و دانشجو بوده كه نقش اصلی آن تبادل دانش بین استاد و دانشجو و ایفای نقش در زمینه های گوناگون علمی برای توسعه كشور می باشد. فعالیت در انجمن های علمی- دانشجویی فرصتی است مغتنم تا دانشجو در پرتوكسب مهارت های علمی و تبادل تجارب ارزشمند و كم هزینه، آینده زندگی خود را رقم زند.