راهنما و فرم های مورد نیاز

* فرم مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی( فقط برای وام های زیارتی عمره و عتبات )

پس از هماهنگی با اداره رفاه و اطمینان از تعلق گرفتن تسهیلات، به دفترخانه مراجعه شود.

*راهنماها ، فرم ها و اطلاعیه ها به دلیل تغییرات مداوم در مفاد آن در زمان های مقرر در وب‏سایت دانشگاه و صفحه رسمی دانشگاه در فضای مجازی:

http://usc.ac.ir/
http://student.usc.ac.ir/
uscnewsline@

اطلاع رسانی می ‏گردد.