مرکز مشاوره و درمان

مرکز مشاوره و درمان

مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی و ... اغلب چالش برانگیز  و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره‏مند شویم، اما دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع‏تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‏سازد.

     ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده‏ای که درعرصه‏های مختلف زندگی برای فرد به وجود می‏آورد، معمولا تنش آور است و گاهی ممكن است دسترسی نداشتن به منابع حمایتی مطمئن، بحران‏هایی را برای دانشجو بوجود آورد.

 این مرکز، با توجه به ضرورت‏های فوق و با هدف کمک به چنین مواردی فعالیت خود را در مجموعه معاونت دانشجویی - فرهنگی آغاز نمود و در حال حاضر خدماتی را در زمینه بهداشت و درمان، مشاوره روانشناسی، مشاوره مذهبی، مددكاری و بهداشت روان به دانشجویان و کارکنان دانشگاه ارائه می‏دهد.