شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

شورای بررسی موراد خاص در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تشکیل می شود تا با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید. موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه‌های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر همه جانبه نیاز داشته باشد.

نحوه ثبت درخواست:

با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان به آدرس: https://portal.saorg.ir پس از ثبت نام و ورود به کارتابل خود از طریق منوی شواری بررسی موارد خاص اقدام به ثبت درخواست خود می نمایید. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.