دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

از وظایف مهم این دبیرخانه تشکیل مدون دو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه و شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی استان تهران و همچنین بررسی درخواست های میهمان و انتقال برای هر نیمسال تحصیلی می باشد.

شایان ذکر است تا کنون بیش از 249 جلسه شورای بررسی موارد خاص داخلی و همچنین 112 جلسه شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی استان تهران در این دبیرخانه تنظیم و با حضور اعضای محترم شوراها تشکیل گردیده است که در مجموع بالغ بر 21000 درخواست به صورت مجزا مطرح، مورد بررسی و تصمیم گیری و رای آن صادر شده است.

با عنایت به تکمیل و راه اندازی سامانه جامع امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir  از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از ابتدای سال 1398 تمامی درخواست‌های دانشجویان از طریق بخش شورای بررسی موارد خاص  سامانه مذکور صورت می پذیرد.