بخشنامه ها و آیین نامه ها

با عنایت به ماهیت غیر انتفاعی و غیر دولتی دانشگاه علم و فرهنگ از میان وام های وزارت علوم، تنها وام شهریه و وام های زیارتی شامل دانشجویان واجد شرایط می‏شود. لذا آیین نامه ها و شیوه نامه های صندوق رفاه دانشجویان به طور کامل برای دانشجویان قابل استفاده و استناد نمی باشد. در هر صورت دانشجویان عزیز می توانند با مطالعه اطلاعیه وام‏های شهریه و زیارتی در وب سایت و صفحه رسمی دانشگاه در فضای مجازی و با هماهنگی با این اداره از شرایط و ضوابط وام ها مطلع گردند.

http://usc.ac.ir/

http://student.usc.ac.ir/

https://t.me/USCNEWSLINE