كانون های فرهنگی – هنری

كانون های فرهنگی – هنری

كانون فرهنگی-  هنری نهادی است كه در قالب ضوابط آئین نامه وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری در زمینه‏هایی از قبیل دینی ومذهبی، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، محیط زیست، ایرانشناسی و ... فعالیت

می نمایند؛ که در دانشگاه علم و فرهنگ به منظور شكوفاسازی خلاقیت های فرهنگی- هنری وساماندهی خواسته ها و فعالیت‏های خودانگیخته دانشجویان در جهت نیل به ارزش‏های اسلامی و ایرانی براساس آیین نامه تشكیل كانون های فرهنگی– هنری وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری شکل گرفته‏اند  و در حال حاضر، در10رشته مختلف دینی و مذهبی، ادبی وهنری، فرهنگی و اجتماعی و با حضور بیش از 500 نفرازدانشجویان این دانشگاه در حال فعالیت می باشند.

ساختار كانون های فرهنگی– هنری دانشگاه علم و فرهنگ شامل شورای مركزی، شورای عمومی(مجمع عمومی) وشورای هماهنگی كانون های فرهنگی– هنری می باشد.