میهمان و انتقال دائم به دانشگاه علم و فرهنگ

درخواست دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال با عنایت به آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین آیین نامه شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی در این دبیرخانه بررسی می شود.

جهت ثبت درخواست و یا اطلاعات بیشتر به آخرین اطلاعیه در این خصوص رجوع نمایید.