دوره آموزشی گزارش نویسی آماری و اداری با نرم افزار وورد و اکسل

انجمن علمی آمار اولین دوره آموزشی خود را با عنوان گزارش نویسی آماریو اداری با نرم افزرا های وورد و اکسل تشکیل داد

انجمن علمی آمار اولین دوره آموزشی خود را با عنوان گزارش نویسی آماریو اداری با نرم افزرا های  وورد و اکسل تشکیل داد. این دوره که یکشنبه ها ساعت 11 تا 13 در سایت 102د برگزار می باشد 7 نفر ثبت نام نموده اندکه سه نفر از دانشجویان گروه صنایع و سه نفر از گروه برق و یک نفر از اساتید آمار حضور دارند.مدرس این دوره جناب آقای دکتر صراف می باشند و هزینه دوره 50هزار تومان می باشد. این دوره در چهار جلسه دو ساعته در حال برگزاری است.