نشریه عصر مدیریت

عصر مدیریت (ویژه نامه جشن نووردی های مدیریت)
صاحب امتیاز: علی جواهری
مدیر مسئول: علی جواهری
سردبیر: علی جواهری
تاریخ انتشار:1398/07/29