نشریه مصب

مصب (شماره نشریه 2)
ترتیب انتشار: ماهنامه
نوع نشر: الکترونیکی
زمینه انتشار: علمی
صاحب امتیاز: کانون فرهنگی هنری کارآفرینی
مدیر مسئول: احمد بال زده
تاریخ انتشار:1398/08/08
لینک دانلود

مصب (شماره نشریه 3)
ترتیب انتشار: ماهنامه
نوع نشر: الکترونیکی
زمینه انتشار: علمی
صاحب امتیاز: کانون فرهنگی هنری کارآفرینی
مدیر مسئول: احمد بال زده
سردبیر: نفیسه سالاری
تاریخ انتشار:1399/09/27