نشریه شاخص

شاخص (شماره نشریه 1)
ترتیب انتشار: گاهنامه
نوع نشر: الکترونیکی
زمینه انتشار: علمی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی آمار
مدیر مسئول: سپهر صالحی
تاریخ انتشار: 1398/11/20