نشریه ژنومیکس

ژنومیکس (شماره نشریه 1)
ترتیب انتشار: گاهنامه
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
زمینه انتشار: علمی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی- سلولی مولکولی
مدیر مسئول: سولماز اله وردی
سردبیر: نسترن صحرایی
تاریخ انتشار:1398/07/30
لینک دریافت

ژنومیکس (شماره نشریه 2)
ترتیب انتشار: گاهنامه
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
زمینه انتشار: علمی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی- سلولی مولکولی
مدیر مسئول: سولماز اله وردی
سردبیر: فاطمه حاجی‌حیدری
تاریخ انتشار:1399/03/22

لینک دریافت

ژنومیکس (شماره نشریه 3)
ترتیب انتشار: گاهنامه
نوع نشر: چاپی - الکترونیکی
زمینه انتشار: علمی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی- سلولی مولکولی
مدیر مسئول: سولماز اله وردی
سردبیر: فاطمه حاجی‌حیدری
تاریخ انتشار:1400/03/14

لینک دریافت