Cardinal Theme

همایش آشنایی با قانون جدید چک

همایش آشنایی با قانون جدید چک توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق برگزار گردید.

این همایش با سخنرانی دکتر بهزاد روشن، روز یکشنبه ۸ دی ماه سال ۹۸ در سالن کاظمی آشتیانی به همت اعضای انجمن علمی برگزار گردید .

در این همایش موضوعات تحلیل و بررسی مواد قانون صدور چک مصوب آبان 97، بیان تفاوت های مواد قانون صدور چک جدید با قانون قبلی، بررسی و بیان نقاط ضعف و قوت قانون جدید صدور چک تشریح و بررسی گردید.