تماس با ما

آدرس: بزرگراه آیت اله اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی، خیابان هما، دانشگاه علم و فرهنگ، ساختمان فرهنگ، طبقه 5، معاونت دانشجویی فرهنگی

دبیر کمیته ناظر بر نشریات: خانم دکتر حسین نژاد
شماره تماس: 4423817 داخلی 238