Cardinal Theme

آغاز مسابقات مناظره دانشجویی در دانشگاه علم و فرهنگ

اولین مسابقه مناظره در دانشگاه علم و فرهنگ با مدل جهاد دانشگاهی و نشان خواجه نصیرالدین طوسی و با گزاره "رویکرد انقلابی و مدیریت جهادی راهکار نجات اقتصاد ایران است" بین دو تیم پیشرو در موضع موافق و آزادی بیان در موضع مخالف برگزار شد.

در این رقابتها دکتر شوشتری، رییس سازمان فعالیتهای قرآنی، دکتر علی اکبر هاشمی راد، معاون فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ و دکتر حمیدرضا بابایی که همگی از اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی هستند، در ترکیب هیات داوران حضور داشتند.