Cardinal Theme

اولین نشست شورای ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی

اولین نشست شورای ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی تشکیل شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص ضرورت ورزش کارکنان و اعضای هیات علمی علاه بر سلامت موجب نشاط سازمانی شده و این امر باید توسط برنامه ریزی سازماندهی در این حوزه بتوان از تمام امکانات دانشگاه و جهاد دانشگاهی دراین جهت استفاده نمود. چرا که اینگونه برنامه ها فقط برای اوقات فراغت نبوده و برای سلامت و نشاط افراد و سازمانی لسیار مفید است.

مقرر شد که این نشست جهت هماهنگی و برنامه ریزی بصورت ماهانه برگزار شود و جلسه با حضور اعضای شورای کارکنان آقایان جمشیدی، ایثاربخش، پادیاب، حسینی، شفاعتی و دکتر هاشمی راد و خانم محبت پور در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی انجام شد.