Cardinal Theme

ثبت نام اردوی جهادی خراسان رضوی

این اردوی جهادی که به همت بسیج دانشجویی برگزار میگردد ویژه برادران میباشد.

🔰 دانشجویان دولتمرد به پا خیزید🤚

🍃 و باز هم کور سوی امید روستاییان دور افتاده از چشم کاخ نشینان به سمت شماست🌱

مهلت ثبت نام تا ۸ مرداد
آیدی ثبت نام:
@Jahadiusc


🆔 @kanalbusc