Cardinal Theme

دیدار نوروزی معاون محترم دانشجویی فرهنگی، جناب آقای دکتر رحیمیان با دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای بسیج دانشجویی

دیدار نوروزی معاون محترم دانشجویی فرهنگی، جناب آقای دکتر رحیمیان با دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای بسیج دانشجویی

دیدار نوروزی معاون محترم دانشجویی فرهنگی، جناب آقای دکتر رحیمیان با دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای بسیج دانشجویی در اداره انجمن های علمی و کانون های فرهنگی
شنبه 18 فروردین 97