Cardinal Theme

کارگاه تئوری و عملی "سازه های تاشو"

کارگاه تئوری و عملی "سازه های تاشو"

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری برگزار نمود:
روز اول کارگاه تئوری و عملی "سازه های تاشو"
پنجشنبه 17 اسفند 96
برای پیگیری فعالیت های انجمن به کانال زیر مراجعه نمایید:
@anjomanmemari_usc