Cardinal Theme

تکریم همکاران خانم دانشگاه

تکریم همکاران خانم دانشگاه

همزمان با فرارسیدن روز زن شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی هنری و بسیج خواهران دانشکده هنر با اعطای یک شاخه گل و بسته فرهنگی از زحمات اساتید و کارکنان خانم دانشگاه قدردانی نمودند.