Cardinal Theme

جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه یک کشور

جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه یک کشور

جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه یک کشور
تیم والیبال دانشگاه علم و فرهنگ در اولین مسابقه خود در تاریخ 9 دی 1396 به مصاف دانشگاه خوارزمی می رود.
اداره تربیت بدنی
@varzesh_usc