Cardinal Theme

معارفه انجمن علمی دانشجویی آمار

معارفه انجمن علمی دانشجویی آمار

برای دانشجویان ورودی جدید این رشته درتاریخ 24مهرماه1396 برگزار شد.
در این مراسم دانشجویان ضمن آشنایی با رشته، با مقررات آموزشی و نحوه کار با سیستم گلستان نیز آشنا شدند.