Cardinal Theme

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی وکانون های فرهنگی

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی وکانون های فرهنگی

دانشگاه علم وفرهنگ برای انتخاب "دبیر شورای دبیران" در روز سه شنبه مورخ9آبان ماه 96 برگزار شد.
در این جلسه آقای مجید میرزایی به مدت یکسال انتخاب شدند.