Cardinal Theme

بازدید از گروه کارخانجات تولیدی نان سحر

بازدید از گروه کارخانجات تولیدی نان سحر

انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی و بازرگانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نمود:
بازدید از گروه کارخانجات تولیدی نان سحر
چهارشنبه 3خردادماه 1396