بازدید کانون فرهنگی پرتو مهر از بهزیستی مهر آفرین

کانون فرهنگی هنری پرتو مهر با هدف شناخت جامعه های هدف خود به بازدید از خانه پدری مهرآفرین رفت.

اعضای کانون فرهنگی هنری پرتو مهر در بازدید از بهزیستی مهر آفرین ضمن ارتباط

اجرای بازی های جمعی برای کودکان ، کارگاه نقاشی و اهدا بسته‌هایی فرهنگی به کودکان این موسسه از جمله فعالیت‌های انجام شده در این روز بود.

موسسه خیریه مهرآفرین تمرکز خود را روی خانواده های بدسرپرست (به ویژه زنان و کودکان) و همچنین کودکان کار و دانش آموزان بازمانده از تحصیل قراردهد.

کانون فرهنگی هنری در نظر دارد این بازدیدها که شامل بازدید از بهزیستی و خانه سالمندان می باشد را در برنامه ها خود قرار بدهد.