همایش معرفی رشته های حقوق گرایش های کلاسیک

انجمن علمی دانشجویی حقوق همایش معرفی رشته های حقوق گرایش های کلاسیک در سالن دکتر کاظمی آشتیانی (۵ دی) برگزار نمود.

در این مراسم اساتید به توضیح بازارکار ، مباحث درسی ، آزمون کارشناسی ارشد و شرایط و اوضاع و احوال این شاخه ها در ایران پرداختند. این گرایش ها به ترتیب حقوق عمومی با ارائه ی دکتر مجید نجارزاده ، حقوق جزا با ارائه ی دکتر احمد رمضانی ، حقوق بین‌الملل با ارائه ی دکتر زینب ملکوتی خواه و حقوق خصوصی با ارائه ی دکتر محمد آذین برای دانشجویان توضیح داده شدند