Cardinal Theme

بازدید هتل اوین

به همت انجمن علمی دانشجویی هتلداری و کانون فرهنگی هنری برگزار شد

ین بازدید شامل قسمت های نظافت ، اتاق ها، خدمات ، غذا و رستوران بود که دانشجویان همه ی این مراحل را زیر نظر کارشناسان این فن فراگرفتند.
این برنامه در روز بکشنبه اول دی ماه با حضور ۲۰ دانشجو برگزار شد.