Cardinal Theme

بازدید علمی از بخش های هتل اوین

به همت انجمن علمی دانشجویی هتلداری و کانون فرهنگی هنری برگزار شد.

بازدید از هتل اوین در روز بکشنبه اول دی ماه با حضور ۲۰ دانشجویان رشته هتلداری برگزار شد.

در این برنامه از قسمت ها و مراحل نظافت، اتاق ها، خدمات، پذیرش، غذا و رستوران بازدید به عمل آمد و کارشناسان  به پاره ای از توضیحات در هر قسمت پرداختند.