Cardinal Theme

آیین نامه کمیته تخفیف دانشجویی

آیین نامه کمیته تخفیف دانشجویی

آیین‌نامه اعطای تخفیف در پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان- به ویژه در عرصه‌های علمی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری دانشگاه- این آیین‌نامه تدوین گردیده است.

ماده 1- تعاریف

1-1- دانشجویان شاغل به تحصیل: دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی طبق مقررات آموزشی در دانشگاه علم و فرهنگ ثبت‌نام و انتخاب واحد کرده باشند.

1-2- تخفیف: درصدی از شهریه ثابت که دانشجو از پرداخت آن معاف می‌گردد.

1-3- کمیته تخفیف: متشکل از اعضای مشخص شده در ماده 2 آیین‌نامه که مرجع رسیدگی به پیشنهادها و درخواست‌های تخفیف و همچنین تعیین درصد تخفیف برای دانشجویان می‌باشد.

1-4- وزارتین: منظور «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» است.

1-5- دانشگاه: منظور «دانشگاه علم و فرهنگ» است.

ماده 2- اعضای کمیته تخفیف

1- معاون دانشجویی دانشگاه (رئیس کمیته تخفیف)

2- معاون پشتیبانی یا نماینده ایشان

3- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا نماینده ایشان

4- معاون فرهنگی یا نماینده ایشان

5- دو نفر از اعضای هیأت علمی (به پیشنهاد رئیس کمیته تخفیف و حکم رئیس دانشگاه)

6- مدیر کل امور دانشجویی (دبیر کمیته تخفیف)

ماده 3- هر دانشجوی شاغل به تحصیل دانشگاه که مشمول یکی از بندهای زیر ‌باشد، می‌تواند متقاضی استفاده از تخفیف شهریه گردد:

ردیف

                                         موضوع                                                 میزان تخفیفات شهریه ثابت

الف) اعضای هیأت علمی، کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه، همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان و اعضای رسمی جهاددانشگاهی:

100 درصد

ب) اعضای پیمانی و قراردادی جهاددانشگاهی و همسر و فرزندان تحت تکفل اعضای رسمی جهاددانشگاهی:

50 درصد

ج) رزمندگان، جانبازان، آزادگان و اعضای درجه یک خانواده شهدا (فرزند و همسر):

حداکثر 40 درصد

د) همسر و فرزند جانبازان و آزادگان- خواهر و برادر شهید:

حداکثر 30 درصد

هـ) افراد بی‌سرپرست، کم بضاعت و ناتوان در پرداخت شهریه به تشخیص معاونت دانشجویی:

حداکثر 40 درصد

و) دانشجویان مؤثر در پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی، فرهنگی و سایر امور دانشگاه با تأیید معاونین مربوطه:

حداکثر 50 درصد

ز) دانشجویانی که موفق به کسب رتبه یا مقام در جشنواره‌ها و مجامع قرآنی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی شوند، در چارچوب جدول زیر:

ردیف

سطح

رتبه یا مقام

اول

دوم

سوم

1

منطقه‌ای

60 درصد

50 درصد

40 درصد

2

کشوری

80 درصد

70 درصد

60 درصد

3

بین‌المللی

100 درصد

90 درصد

80 درصد

ح) دانشجویان ممتاز و نمونه که براساس آیین‌نامه «تخفیف دانشجوی نمونه» وزارتین برگزیده می‌شوند:

100 درصد

ط) پذیرفته‌شدگان رتبه برتر کنکور، با تصویب دانشگاه و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته:

100 درصد

ی) دانشجویان رتبه اول علمی هر رشته- ورودی در هر نیمسال تحصیلی 50 درصد و با شرایط زیر:

مقطع تحصیلی

حداقل واحد اخذ شده در نیمسال مربوط

گروه‌های آموزشی

حداقل میانگین نمرات در نیمسال مربوطه

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

17 واحد درسی

فنی و مهندسی، علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی، مهندسی معماری و معماری داخلی

17

علوم انسانی و گردشگری

18

هنر

19

تبصره 1- بهره‌مندی از تخفیف بندهای «ج» و «د» شامل دانشجویانی می‌شود که هیچگونه کمک هزینه تحصیلی از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت نمی‌نمایند.

تبصره 2- دانشجویانی که طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران از دریافت کمک هزینه تحصیلی محروم می‌باشند (مثل دانشجویانی که مشروط می‌شوند و یا حداکثر مدت استفاده از کمک هزینه تحصیلی‌شان به اتمام رسیده باشد)، نمی‌توانند از تخفیف بندهای «ج» و «د» استفاده نمایند.

تبصره 3- دانشجویان شاهد و ایثارگر که طبق ضوابط از بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌نمایند نمی‌توانند از تخفیف بندهای «ج» و «د» استفاده نمایند.

تبصره 4- تخفیف بند «ز» در گروه تیمی به تمامی دانشجویان دارای رتبه یا مقام (اول، دوم و سوم) و مربیان آنها که در دانشگاه علم و فرهنگ به تحصیل اشتغال دارند، تعلق خواهد گرفت.

تبصره 5- اعمال تخفیف‌های بند «ز» برای یک بار و در نیمسال تحصیلی بعد از کسب رتبه یا مقام انجام می‌گیرد و چنانچه دانشجویی در طول تحصیل خود به دفعات موفق به کسب رتبه یا مقام شود، برای هر بار موفقیت، از تخفیف مورد نظر بهره‌مند می‌گردد. در هر صورت دانشجو در یک نیمسال بیش از یک بار مشمول تخفیف نخواهد شد.

تبصره 6- کسب رتبه یا مقام باید در دوره اشتغال به تحصیل دانشجو باشد تا مشمول اعمال تخفیف گردد.

تبصره 7- میانگین نمرات دانشجویان رتبه اول علمی هر رشته- ورودی در هر نیمسال تحصیلی براساس ضوابط و شرایط بند «ی» استخراج و پس از تأیید معاون آموزشی دانشگاه مبنای عمل می‌باشد.

تبصره 8- تخفیف موضوع بند «ی»، پس از اعلام کلیه نمرات و ثبت معدل صرفاً در ثبت‌نام مالی نیمسال تحصیلی بعد اعمال می‌گردد، لذا شامل آخرین نیمسال تحصیلی دانشجوان نخواهد بود.

تبصره 9- در مواردی که به دلیل تأخیر در اعلام نمرات امتحانی، گزینش دانشجوی رتبه اول علمی میسر نگردیده و اعلام اسامی دانشجویان رتبه اول علمی منوط به قطعی شدن تمام نمرات باشد، در این صورت تخفیف شهریه دانشجوی ذینفع به حساب بستانکاری وی منظور خواهد شد.

تبصره 10- حداکثر نیمسال‌های بهره‌مندی از تخفیف رتبه اول علمی، در مقطع کارشناسی پیوسته یا نیمسال هشتم تحصیل، و در مقطع کارشناسی ناپیوسته تا نیمسال چهارم تحصیل دانشجو می‌باشد.

ماده 4- تشخیص تعداد نیمسال‌های بهره‌مندی دانشجو از تخفیف‌های مقرر در بندهای «الف» تا «ز» این آیین‌نامه به عهده کمیته تخفیف می‌باشد.

ماده 5- دانشجویان در دوران تحصیل فقط یک بار می‌توانند از مزایای تخفیف بند «ح» استفاده نمایند.

ماده 6- به ازای هر نیمسال مشروطی دانشجو، تخفیف مقرر در بندهای «الف» تا «و» این آیین‌نامه، برای نوبت بعدی حداقل به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده 7- دانشجویان میهمان و همچنین دانشجویانی که کل شهریه آنها توسط نهاد، ارگان، افراد و... پرداخت می‌شود، مشمول دریافت تخفیف این آیین‌نامه نمی‌گردند.

ماده 8- زمان درخواست تخفیف و ارایه مدارک لازم برای تشکیل پرونده در نیمسال اول از 15 خرداد تا 15 تیر ماه و در نیمسال دوم از 15 آذر تا 15 دی ماه می‌باشد.

تبصره- انتخاب و اعمال تخفیف برای دانشجویان مشملول بندهای «ط» و «ی» نیازی به درخواست دانشجو ندارد.

ماده 9- دانشجویان متقاضی تخفیف، صرفاً از یکی از بندهای ماده 3 آیین‌نامه- با بیشترین میزان تخفیف- می‌توانند بهره‌مند شوند.

ماده 10- دانشجویانی که در شورای انضباطی دانشگاه دارای حکم قطعی انضباطی باشند، به ازای هر حکم انضباطی به مدت یک نیمسال از تسهیلات این آیین‌نامه محروم می‌شوند.

ماده 11- ترم تابستانی شامل مصوبات این آیین‌نامه نیست.

ماده 12- در صورت داشتن محدودیت‌های مالی، به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، اعمال تخفیف می‌تواند به صورت مقطعی متوقف گردد و یا با اعمال ضریب کاهش یابد.

ماده 13- در صورت وجود درخواست‌های خاص خارج از چارچوب وظایف و اختیارات کمیته تخفیف و مواردی که در آیین‌نامه مسکوت مانده است، مرجع تصمیم‌گیری رئیس دانشگاه خواهد بود.

ماده 14- کلیه مصوبات کمیته تخفیف باید از طریق رئیس کمیته تخفیف به تأیید رئیس دانشگاه رسانده شود.

ماده 15- این آیین‌نامه در 15 ماده و 11 تبصره تنظیم و به پیشنهاد هیأت رئیسه دانشگاه، در تاریخ ....................... به تأیید رئیس هیأت امنای دانشگاه رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی ..................... قابل اجرا می‌باشد.