Cardinal Theme

برگزاری کارگاه رزومه نویسی

برگزاری کارگاه رزومه نویسی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می کند:
کارگاه یکروزه رایگان رزومه نویسی ویژه دانشجویان دانشکده هنر و معماری
شرکت برای عموم دانشجویان آزاد می باشد
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396