Cardinal Theme

معاونت دانشجویی فرهنگی با همکاری انجمن فرهنگی اتریش ارائه می نماید:

فصل نخست وبینارهای «شناخت و پرورش گوش موسیقایی»


ماهیت فیزیک صوت - قسمت ۱