Cardinal Theme

دومین جلسه کادگاه نوشتن درباره هنر استاد زروان روح بخشان

در ۸ دی ۹۸ به همت انجمن علمی نقاشی برگزار شد.

در این جلسه پیرو جلسه قبلی این کارگاه توصیف مکانیکی و روز نوشت های دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت در ادامه استاد روح بخشان کاربرد زبان و ویژگی های آن در راستای تحلیل اثر هنری را در این بیان کرد.