Cardinal Theme

اولین کارگاه بازاریابی کاربردی توسط انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی_بازرگانی و انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع

در این کارگاه مباحث پایه ای بازاریابی مانند تعاریف بازاریابی ، سیستم ها و تئوری ها ، دیدگاه های و مکتب های مختلف کلاسیک ها، نئوکلاسیک ها و... مطرح شد و مفاهیم با استفاده از مثال های عینی و به صورت گفت و گو و مشارکت دانشجویان مطرح گردید.

همچنین در نظر است برای جلسه آتی این کارگاه با استفاده از پیش زمینه های ایجاد شده در این کارگاه، مفاهیم را بکار گرفته و نحوه خلق یک محصول و توسعه دادن آن را مورد بحث و کار عملی قرار داده شد.