Cardinal Theme

کمیته ناظر بر نشریات

به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت و نظارت بر نشریات مختلف دانشگاهی(دانشجویی، سیاسی، اجتماعی و...) و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها و نهادینه ساختن فضای آزاد اندیشی، نقد و گفت و گوی سازنده و تاکید بر حق آزادی بیان و همچنین ایجاد فرصت های فراگیری مهارت های روزنامه نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان (بر اساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی – مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شورای انقلاب فرهنگی) به تصویب می رسد. لازم به ذکر است تاکنون نشریات زیادی از این کیمته مجوز گرفته اند. این نشریات در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و براساس ضوابط حقوق دانشجویی و دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید.

وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:

بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم دستورالعمل حقوق دانشجویی (کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی)
نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر در صورت لزوم
بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کیمته ناظر وارسال نتایج آن به شورای مرکزی ناظر
رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق بخش 6 دستورالعمل حقوق دانشجویی
نظارت بر حسن اجرایی این دستورالعمل مصوبات و شیوه نامه های شورای مرکزی ناظر