Cardinal Theme

کارگاه یکروزه شناخت زبان بدن(کاربرد زبان بدن در مذاکرات تجاری)

کارگاه یکروزه شناخت زبان بدن(کاربرد زبان بدن در مذاکرات تجاری)

انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی و بازرگانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نمود:
کارگاه یکروزه شناخت زبان بدن(کاربرد زبان بدن در مذاکرات تجاری)
چهارشنبه 3 خردادماه 1396
سالن شهدای جهاد دانشگاهی