Cardinal Theme

کارگاه یکروزه ایمنی و آشنایی با روش های اطفای حریق با همکاری سازمان آتشنشانی

کارگاه یکروزه ایمنی و آشنایی با روش های اطفای حریق با همکاری سازمان آتشنشانی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نمود:
کارگاه یکروزه ایمنی و آشنایی با روش های اطفای حریق با همکاری سازمان آتشنشانی
پنجشنبه 4 خردادماه 1396