Cardinal Theme

همایش یکروزه هدایت تحصیلی ویژه آزمون کارشناسی ارشد

همایش یکروزه هدایت تحصیلی ویژه آزمون کارشناسی ارشد

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ برگزار نمود:
همایش یکروزه هدایت تحصیلی ویژه آزمون کارشناسی ارشد با حضور آقای دکتر ایوزیان.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396
سالن شهدای جهاد دانشگاهی